Depozitarna banka OF

 

Depozitarna banka otvorenog investicionog fonda  Atlas Mont  – u postupku transformacije  je

Invest banka Montenegro AD Podgorica

Imovina Fonda u banci depozitaru vodi se na posebnom računu i može se koristiti samo za izvršenje naloga koje je izdalo Društvo.

Depozitarna banka je dužna da povjerenu imovinu Fonda drži odvojeno od vlastitih sredstava, kao i od sredstava drugih klijenata.

Adresa:
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 115,
8100 Podgorica,
Crna Gora

Telefon/ Fax:
+382 (0)20 407 900
+382 (0)20 407 956

web site: www.invest-banka.com