Društvo za upravljanje

Prvo društvo za upravljanje «Atlas Mont» a.d. osnovano je decembra mjeseca 2000. godine. «Atlas Mont» menadžment preduzeće je osnovano kao institucionalna podrška procesu MVP, a njena specifičnost se ogleda u osnovnoj djelatnosti, a to je osnivanje i upravljanje investicionim fondovima u Crnoj Gori. Kao takvo insistira na visokim standardima poslovanja, koji podrazumijevaju primjenu savremenih metoda u radu sa hartijama od vrijednosti, širenje povjerenja među klijentima i poslovnim partnerima, kao i unapređenje osnovne kulture i odnosa prema okruženju. Ovo preuzeće ima svoju misiju kao jednu od smjernica u poslovanju. To, prije svega, znači da «Atlas Mont» kao institucija za upravljanje investicionim fondom sa visokim standardima poslovanja, podrazumijeva primjenu savremenih metoda i modela upravljanja hartijama od vrijednosti, obuku kadrova na osnovama modernih znanja i prakse i širenje povjerenja među poslovnim svijetom.

S obzirom da «Atlas Mont» svoju misiju vidi kao liderstvo u kreiranju i primjeni vještine upravljanja hartijama od vrijednosti i kompanijama koje su sadržane u njegovom portfelju, to je VIZIJA koju ovo preduzeće ima orjentisana na podizanje efikasnosti preduzeća pojedinačno i crnogorske privrede uopšte, sa snažnim podsticajem razvoju berzanske trgovine i tržišta kapitala u Crnoj Gori.

Osnivači:

– Atlas Banka ad Podgorica
– Atlas Fin doo Podgorica
– Invest Banka Montenegro ad Podgorica
– Vlade Divac
– Predrag Danilović
– Dragoslav Andrić

Skupština akcionara

Skupštinu akcionara društva čine svi akcionari Društva za upravljanje Atlas Mont ad. Predsjedavajući skupštine akcionara društva je izvršni direktor, shodno statutu društva, ako skupština ne odluči drugačije.

Odbor Direktora:

– Aleksandra Jovović
– Antonija Vujović
– Balša Tomanović

Izvršni direktror – dr Milena V. Vučinić

Investicioni menadžeri:

– dr Milena V. Vučinić
– Jelena Vukčević