Pravna lica

 

POSTUPAK PRODAJE INVESTICIONIH JEDINICA

OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA ATLAS MONT – U POSTUPKU TRANSFORMACIJE

Ukoliko želite da prodate Vaše investicione jedinice potrebno je da dođete u prostorije društva i da popunite ZAHTJEV ZA PRODAJU INVESTICIONIH JEDINICA.

 Uz  Zahtjev je potrebno priložiti:

 –          Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata ( iz kojeg se vidi i  ovlašćeno lice ) – original ili ovjerena   kopija

–          Ovjerenu fotokopiju identifikacionog dokumenta  izdatu od strane nadležnog državnog organa (lična karta ili pasoš) za lice  ovlašćeno za zastupanje ili opunomoćeno lice

–          Obrazac sa ovjerenim potpisom lica ovlašćenog za zastupanje

–          Potvrdu o registraciji kod Poreske uprave (PIB)

–          Potvrda banke o broju žiro računa pravnog lica – vlasnika investicionih jedinica

 Uz navedeno, shodno Zakonu o spriječavanju pranja novca i finansiranja terorizma, dužni ste popuniti i sledeće obrasce

 –          Obrazac o identifikaciji pravnog lica

–          Obrazac za identifikaciju politički eksponiranih lica

–          Obrazac za identifikaciju stvarnih vlasnika pravnog lica

–          Za akcionarska društva vlasničku strukturu pravnog lica

Punomoćnici moraju priložiti validno Punomoćje ovjereno u skladu sa Zakonom

 Strana pravna lica moraju priložiti ovu dokumentaciju, ovjerenu kod nadležnog organa i prevedenu kod ovlašćenog sudskog tumača.

 Cijena investicione jedinice po kojoj se vrši isplata vlasnicima investicionih jedinica je PROSIJEČNA CIJENA INVESTICIONE JEDINICE u periodu od 120 dana od dana dobijanja Rješenja Komisije za hartije od vrijednosti br. 04/3 – 1325/10 – 12  od 16.08.2012. godine