Novosti

OBAVJEŠTENJE

 

Atlas Banka A.D. Podgorica

Vaka Djurovica bb

Podgorica, 81000

Crna Gora

 

Podgorica, 05.07.2019. godine

 

Oglas za dostavljanje ponuda za preuzimanje upravljanja

Otvorenim investicionim fondom Atlas Mont

 

Atlas banka a.d. Podgorica – u stečaju (u daljem tekstu Atlas banka), kao većinski vlasnik Društva za upravljanje investicionim fondom „Atlas Mont“ (Društvo) sa 59% učešća u kapitalu Društva, daje ovaj oglas za dostavljanje ponuda za preuzimanje upravljanja Otvorenim investicionim fondom Atlas Mont (OIF).

Pozivaju se crnogorska društva za upravljanje investicionim fondom (DZU) koja ispunjavaju uslove i imaju dozvolu za upravljanje investicionim fondovima da dostave ponude za preuzimanje upravljanja OIF-om, među kojima će najpovoljnija ponuda biti izabrana na vanrednoj skupštini akcionara Društva zakazanoj za 22.07.2019. godine.

Najpovoljnijom će se smatrati ona  ponuda, čija će predložena cijena za preuzimanje u cjelosti ili u najvećoj mogućoj mjeri omogućiti da se izmire obaveze Društva prema njegovim zaposlenima i povjeriocima, kako bi OIF, odnosno upravljanje istim moglo nesmetano da  pređe na izabrano DZU.

Rok za dostavljanje ponuda je 20.07.2019. godine.

Dodatne informacije zainteresovani ponuđači mogu dobiti pisanim putem na adresu Atlas banke.

 

Atlas banka a.d. Podgorica – u stečaju

Mirko Radonjić, stečajni upravnik

 

 

 

 

Podgorica, 27.06.2019. godine

OBAVJEŠTENJE

Na osnovu člana 40 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG broj 06/02,17/07,80/08,40/10,73/10,36/11,40/11), člana 40 Statuta Društva za upravljanje Atlas Mont a.d. Podgorica (Društvo) i inicijative Atlas banke a.d. Podgorica – u stečaju kao većinskog vlasnika sa 59% učešća u kapitalu, Sekretar Društva, u ime Odbora direktora Društva saziva:

 

 Vanrednu sjednicu skupštine akcionara

društva za upravljanje Atlas Mont a.d. Podgorica

 

za dan 23.07.2019. godine, sa početkom u 12 časova, u prostorijama Društva, ul. Stanka Dragojevića br. 4 sa sledećim

Dnevnim redom

 

Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela:

 • Predsjedavajućeg sjednice Skupštine;
 • verifikacione komisije;
 • zapisničara;
 • ovjerivača zapisnika;
 1. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa prethodne sjednice vanredne Skupštine akcionara Društva, održane 05.07.2019. godine;
 2. Razmatranje prispjelih ponuda po oglasu za preuzimanje upravljanja nad Otvorenim investicionim fondom Atlas Mont i donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude,
 3. Donošenje odluke o odobrenju i zaključenju ugovora o prenosu upravljanja sa ponuđačem sa najpovoljnijom ponudom.

 

Materijal za skupštinu akcionara biće na raspolaganju akcionarima Fonda, u zakonski predviđenom roku u poslovnim prostorijama Društva, ulica Stanka Dragojevića br. 4, u Podgorici, svakog radnog dana od 9.00 do 14.00 časova, kao i na internet stranici Fonda (www.atlasmont.com). Za održavanje skupštine postoji kvorum ukoliko na skupštini prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni lično, zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića. Skupština akcionara donosi odluke zakonom propisanom većinom glasova prisutnih, zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića, uzimajući u obzir propisana pravila utvrđivanja kvoruma i ograničenja glasanja pojedinačnih akcionara.

Punomoćje za Skupštinu akcionara Fonda mora biti ovjereno u skladu sa Zakonom.

U cilju bolje organizacije rada Skupštine, lica koja žele da prisustvuju sjednici, kao i zakonski zastupnici ili punomoćnici akcionara se mole da se prijave najkasnije dva radna dana, prije održavanja Skupštine, radi evidencije i identifikacije u sjedište Društva.

 

za DZU Atlas Mont a.d. Podgorica

Sekretar Milena Vučinić

 

 

 

OBAVJEŠTENJE

Podgorica, 05.06.2019. godine

Na osnovu člana 40 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG broj 06/02,17/07,80/08,40/10,73/10,36/11,40/11), člana 40 Statuta Društva za upravljanje Atlas Mont a.d. Podgorica (Društvo) i inicijative Atlas banke a.d. Podgorica – u stečaju kao većinskog vlasnika sa 59% učešća u kapitalu, Sekretar Društva, u ime Odbora direktora Društva saziva:

 

 Vanrednu sjednicu skupštine akcionara

društva za upravljanje Atlas Mont a.d. Podgorica

 

za dan 05.07.2019. godine, sa početkom u 12 časova, u prostorijama Društva, ul. Stanka Dragojevića br. 4 sa sledećim

 

Dnevnim redom

 

Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela:

 • Predsjedavajućeg sjednice Skupštine;
 • verifikacione komisije;
 • zapisničara;
 • ovjerivača zapisnika;
 1. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara Društva, održane 27.07.2018. godine;
 2. Razrješenje i imenovanje izvršnog direktora Društva;
 3. Razrješenje i imenovanje sekretara Društva;
 4. Razrješenje i imenovanje odbora direktora Društva;
 5. Razrješenje finansijskog direktora Društva;
 6. Donošenje odluke o davanju oglasa za dostavljanje ponuda za preuzimanje upravljanja nad Otvorenim investicionim fondom Atlas Mont.

 

Materijal za skupštinu akcionara biće na raspolaganju akcionarima Fonda, u zakonski predviđenom roku u poslovnim prostorijama Društva, ulica Stanka Dragojevića br. 4, u Podgorici, svakog radnog dana od 9.00 do 14.00 časova, kao i na internet stranici Fonda (www.atlasmont.com). Za održavanje skupštine postoji kvorum ukoliko na skupštini prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni lično, zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića. Skupština akcionara donosi odluke zakonom propisanom većinom glasova prisutnih, zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića, uzimajući u obzir propisana pravila utvrđivanja kvoruma i ograničenja glasanja pojedinačnih akcionara.

Punomoćje za Skupštinu akcionara Fonda mora biti ovjereno u skladu sa Zakonom.

U cilju bolje organizacije rada Skupštine, lica koja žele da prisustvuju sjednici, kao i zakonski zastupnici ili punomoćnici akcionara se mole da se prijave najkasnije dva radna dana, prije održavanja Skupštine, radi evidencije i identifikacije u sjedište Društva.

 

Za DZU Atlas Mont a.d. Podgorica

Sekretar Milena Vučinić

 

OBAVJEŠTENJE

 

Podgorica, 05.06.2019. godine

 

Poštovani akcionari DZU Atlas Mont,

Obavještavamo Vas da je, Sekretar Društva, u ime Odbora direktora Društva sazvao Vanrednu sjednicu skupštine akcionara društva za upravljanje Atlas Mont a.d. Podgorica za dan 05.07.2019. godine, sa početkom u 12 časova, u prostorijama Društva, ul. Stanka Dragojevića br. 4, sa Dnevnim redom po sazivu koji vam dostavljamo u prilogu ovo pozivnog pisma.

Ovom prilikom informišemo Vas da će po dnevnom redu biti donesene odluke o kompletnoj promjeni menadžmenta Društva, te da će biti donesena odluka o davanju oglasa za dostavljanje ponuda za prenos ugovora o upravljanju Otvorenim investicionim fondom Atlas Mont (OIF) na drugo društvo za upravljanje investicionim fondom. Odabir novog društva za upravljanje biće izvršen na vanrednoj skupštini Društva koja će uslijediti nakon ove za koju Vam dostavljamo ovo pozivno pismo, a o čemu ćete biti blagovremeno obaviješteni. Na toj sledećoj vanrednoj skupštini biće izabrana najpovoljnija ponuda koja bude dostavljena po oglasu za dostavljanje ponuda za preuzimanje upravljanja OIF-om. Najpovoljnijom ponudom smatraće se ona ponuda iz čije cijene za prenos upravljanja će se moći izmiriti obaveze Društva i OIF-a u najvećoj mogućoj mjeri.

Preuzimanje upravljanja OIF-om vrši se iz razloga što samo Društvo više nije u mogućnosti da svoju djelatnost obavlja, jer je većinski vlasnik pod stečajem, mandat izvršnom direktoru je istekao, a članovi odbora direktora su podnijeli ostavke, pa time novi izvršni direktor ne može ni biti izabran, niti Društvo može samostalno donositi bilo kakve odluke.

Molimo Vas da se izjasnite o mogućnosti vašeg prisustva na skupštini akcionara.

U svakom slučaju, vanredna skupština biće održana na zakazani datum, s obzirom da je za kvorum potrebno prisustvo najmanje polovine vlasnika akcija sa pravom glasa, koje Atlas banka sa 59% učešća u kapitalu i posjeduje.

 

 

 Za DZU Atlas Mont a.d. Podgorica

Sekretar Milena Vučinić

OBAVJEŠTENJE

Podgorica, 30.01.2019. godine

 

Nakon uvođenja privremene uprave u Invest Banci Montenegro a.d. Podgorica (IBM) i Atlas banci a.d. Podgorica (Atlas banka) (zajedno Banke), a potom i uvođenja stečaja u IBM od strane Centralne banke Crne Gore (CBCG), nastale su okolnosti i stanja, te proizvedene posljedice, koje utiču na dalji rad kako Društva za upravljanje,  tako i Fondova.

Na sjednici odbora direktora Društva od 20.12.2018. godine donijeta je Odluka br. 19/18-3 o privremenoj obustavi otkupa investicionih jedinica Otvorenog investicionog fonda Atlas Mont Podgorica, kao i Odluka br. 19/18-4 o privremenoj obustavi obračuna neto vrijednosti Otvorenog investicionog fonda Atlas Mont Podgorica, sa razlozima iz tih odluka koje se mogu naći na našem sajtu.

Navedene odluke dostavljene su i Komisiji za tržište kapitala dana, 24.12.2018. godine.

S obzirom na to da je dana 04.01.2019. godine nad IBM otvoren stečaj od strane CBCG, koja je bila depozitarna banka Otvorenog i Zatvorenog investicionog fonda Atlas Mont, ovim putem obavještavamo da navedene odluke ostaju na snazi, uzimajući u obzir da se u skladu sa članom 13 stav 14 Zakona o investicionim fondovima, izdavanje i otkup investicionih jedinica ne može vršiti kada je nad depozitarom pokrenut postupak stečaja, što je konkretno ovdje slučaj.

OBAVJESTENJE O OBUSTAVI OTKUPA INVESTICIONIH JEDINICA

Shodno čl. 13. i 127 Zakona o investicionim fondovima (“Službeni list Crne Gore”, br. 054/11 od 17.11.2011, 013/18 od 28.02.2018) i čl. 24 Pravila o upravljanju Otvorenim investicionim fondom “Atlas Mont”, obavještavamo vlasnike investicionih jedinica OIF “Atlas Mont” da je Odbor direktora Društva za upravljanje investicionim fondom “Atlas Mont” a.d. Podgorica, u cilju zaštite interesa i ravnopravnog tretmana vlasnika investicionih jedinica, dana 20.12.2018. donio Odluku o privremenom obustavljanju otkupa investicionih jedinica OIF “Atlas MOnt”. Obustava će trajati do 22.01.2019. godine.

 

 

OBAVJESTENJE O OBUSTAVI OBRACUNA NAV

Shodno čl. 13. i 127 Zakona o investicionim fondovima (“Službeni list Crne Gore”, br. 054/11 od 17.11.2011, 013/18 od 28.02.2018) i čl. 24 Pravila o upravljanju Otvorenim investicionim fondom “Atlas Mont”, obavještavamo vlasnike investicionih jedinica OIF “Atlas Mont” da je odbor direktora  Društva za upravljanje investicionim fondom “Atlas Mont” a.d. Podgorica, u cilju zaštite interesa i ravnopravnog tretmana vlasnika investicionih jedinica, dana 20.12.2018. donio Odluku o privremenom obustavljanju obracuna neto vrijednosti imovine OIF “Atlas Mont”. Obustava će trajati do 22.01.2019. godine.

OBAVJEŠTENJE

za akcionare Zatvorenog investicionog fonda 

Obavještavaju se nesaglasni akcionari Fonda, koji su na Skupštini akcionara Fonda 04.12.2014. godine glasali protiv Programa razvoja Fonda, da Predlog za izmirenje obaveza prema nesaglasnim akcionarima mogu preuzeti u periodu od 31.08.2016. do 09.09.2016. godine u prostorijama Društva, ul. Stanka Dragojevića br.4 u periodu od 09-14h ili na sajtu Društva.

Nesaglasni akcionari imaju rok od 10 dana od dana preuzimanja Predloga da se pismeno izjasne da li prihvataju ili odbijaju isti.

Saziv za ponovnu prvu redovnu Skupštinu akcionara

Saziv za prvu redovnu Skupštinu akcionara

Saziv za trecu ponovnu I vanrednu sjednicu Skupstine akcionara

Saziv za ponovnu I vanrednu Skupstinu akcionara

Obavještavamo vas da se nalazimo na novoj adresi: Ulica Stanka Dragojevića 4 – Podgorica.

Naši novi brojevi telefona su:

020/406-190

020/406-191

Fax: 020/406-192

Informacije za vlasnike investicionih jedinica:

ZAHTJEVE ZA SLEDEĆI OTKUP INVESTICIONIH JEDINICA PRIMAMO DO 05.08.2014. godine do 14h.

– Prosiječna vrijednost investicione jedince za 120 dana po kojoj se vršio peti otkup investicionih jedinica je iznosila 0,09716901 (BRUTO), a neto vrijednost IJ je bila 0,08745211 ( poslije odbitka 10% izlazne nadoknade).

– Prosiječna vrijednost investicione jedince za 120 dana po kojoj se vršio četvrti otkup investicionih jedinica je iznosila 0,09845204 (BRUTO), a neto vrijednost IJ je bila 0,08860684 ( poslije odbitka 10% izlazne nadoknade).

– Prosiječna vrijednost investicione jedince za 120 dana po kojoj se vršio treći otkup investicionih jedinica je iznosila 0,10065650 (BRUTO), a neto vrijednost IJ je bila 0,08052520 ( poslije odbitka 20% izlazne nadoknade).

– Prosiječna vrijednost investicione jedince za 120 dana po kojoj se vršio drugi otkup investicionih jedinica je iznosila 0,10224053 (BRUTO), a neto vrijednost IJ je bila 0,08179242 ( poslije odbitka 20% izlazne nadoknade).

– Prosiječna vrijednost investicione jedince za 120 dana po kojoj se vršio prvi otkup investicionih jedinica je iznosila 0,09419542 (BRUTO), a neto vrijednost IJ je bila 0,07535634 ( poslije odbitka 20% izlazne nadoknade).

• Saziv za prvu vanrednu Skupštinu akcionara

• Saziv za drugu redovnu Skupštinu akcionara

• Saziv za ponovnu prvu redovnu Skupštinu akcionara

• Saziv za prvu redovnu Skupštinu akcionara

 Saziv za ponovnu redovnu skupštinu

 Saziv treća ponovna vanredna

Saziv ponovna vanredna

• Pravila o upravljanju Atlas otvoreni

• Predlog Statuta Zatvorenog investicionog fonda Atlas Mont

• Predlog Ugovora o upravljanju – Atlas Mont

• Program transformacije – Atlas Mont

• Programi razvoja

• Atlas Mont Procjena

• Odluka – sazivanje skupštine

Arhiva (2010, 2011)

• Mjesečna i godišnja aktiva

• Izvod iz periodičnog izvještaja o poslovanju Fonda (01.01.- 30.09.2010.)

• Mjesečni obračun za oktobar 2010.

• Mjesečni obračun za novembar 2010.

• Mjesečni obračun vrijednosti Fonda, avgust 2010.

• Revizorski izvještaj za 2009. godinu